Terms & conditions

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan de website www.tankantwerpen.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’. Alle klanten, contacten en prospecten zullen we hieronder benoemen als ‘relaties’. Tank NV behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze disclaimer regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Tank NV

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Tank NV met een maatschappelijke zetel aan Ankerrui 9, 2000 Antwerpen, België. Tank NV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766 437 976 en draagt als BTW-identificatienummer BE0766.437.976

3. Contact

Tank NV is een multi-disciplinair centrum voor begeleiding en coaching, zowel mentaal als fysiek, met focus op sport en beweging . U kan Tank NV contacteren via tank*, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen of telefonisch op 0471 935 080 . Voor algemene vragen kan u Tank NV bereiken via het volgende e-mailadres: hello@tankantwerpen.be

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Tank NV u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Tank NV;
  • Verschillende digitale diensten waarmee Tank NV u op de hoogte wil brengen van haar diensten als multi-disciplinair centrum voor begeleiding en coaching, zowel mentaal als fysiek, met focus op sport en beweging.
  • Een communicatieplatform tussen u en Tank NV , waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Tank NV.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Tank NV u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tank NV of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van deze website van Tank NV erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tank NV. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tank NV. Tank NV heeft het recht om de teksten en afbeeldingen op de website eenzijdig en op elk moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. De teksten vormen slechts een algemene informatie en kunnen geenszins als advies gelden in concrete situaties. De mails die via de website worden verzonden zijn niet beveiligd en bezitten geen vertrouwelijk karakter. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan zal de bezoeker binnen de 48 uur de websitebeheerder schriftelijk interpelleren.

7. Aansprakelijkheid

De volledige aansprakelijkheid van Tank NV beperkt zich tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Tank NV aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Tank NV niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus. Tank NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

8. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.tankantwerpen.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Tank NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites, ook al is er een link of hyperlink. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen. De bezoeker van www.tankantwerpen.be verzaakt aan alle rechtstreekse hetzij onrechtstreekse schade met inbegrip van gevolgschade.

9. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.tankantwerpen.be is de Belgische wet van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.